سر گشاده

بسم الله الرحمن الرحيم

...و ما علی الرسول الا البلاغ ...

ملت بزرگ ايران!

همانگونه که استحضار داريد انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در فضايی مشکوک و هدايت شده و با دخالت آشکار نيروهای شبه نظامی و سازماندهی حزب گونه نيروهای نهاد مقدس بسيج به انجام رسيد و نتيجه ای مطابق ميل برخی نهادهای فرا قانونی و غير پاسخگو بدست آمد.انتخابی که هرچند نمی توان در تجلی اراده و خواست مردم در آن شک داشت اما هــــــدايت برنامه ريزی شده و جهت دار امـــــواج قدرتمند اراده قشر عظيمی از مردم مسلمان و معتقد ايران اسلامی بر کمتر کسی پوشيده است.

موج سوارانی که طی دوران سخت٫ حساس و پر فراز و نشيب اصلاحات لحظه ای دست از ايجاد بحران برای دولت اصلاح طلب بر نداشتند و عليرغم تذکرات موکد رهبری نظام٫ با وجود اينکه خود را پيروان و فداييان آن مقام معرفی می کردند٫کمترين توجهی به منويات ايشان ابراز نمی نمودند٫و در ايام نزديک به انتخابات نهم با سازماندهی و تشديد عمليات تخريبی٫مراحل پايانی پــــروژه بدست گرفتن قـــــدرت و يکسو کــردن حاکميت را به انجام رساندند٫امروز که به هــــر صورت آن فرد منتخب به مصدر قدرت نشسته و حکومت به شکل آشکاری در جهت منافع جناحی خاص يکدست شده٫عجولانه ابراز وجود نموده و از برکات اين انتخاب٫سهم طلبی می کنند.

بی شرمانه تلاشهای همه خدمتگزاران پيشين انقلاب و کشور را خيانت اعلام می کنند و ارزش تلاشهايی را٫که رهبری بارها بر پرقدر بودن آنها تاکيد خاص داشته اند٫زير سوال می برند.از عنايات آن مقام به شکل خطرناک و سوال برانگيزی سوء استفاده کرده و شروع به عربده کشی و حريف طلبی نموده اند!!

بيانيه اخير گروهک خودسر انصار حــزب الله کـــــــه بخشهايی از آن بسيار موهن و گستاخانه و بيانگر احساسات غليان کرده و تند و افراطی اين گروه شبه سياسی  وابسته به جناح اقتدارطلب غير پاسخگو و نمايشگر بی ظرفيتی آنان در هنگام داشتن قدرت است٫نکات خطرناک زيادی را بيان می کند.برنامه های اين گروه در ايجاد فضای پليسی غير متعارف و غير قانونی٫تجسس٫افترا و تهديد هرکس که نظر و اراده ای خلاف اينان دارد و ... همگی نشانه خطرات بزرگی است که نه تنها عده ای از شهروندان بلکه امنيت٫اقتدار و آرامش مورد نياز امروز جامعه و نظام را تهديد می کند و در صورت عدم پيشگيری منجر به بروز بحرانی ويرانگر خواهد شد که به نظر می رسد در شرايط حساس کنونی به هيچ وجه به مصلحت کشور نباشد.

لذا:

۱- شديدا تذکر می دهيم که با توجه به شائبه انتساب اين گروه افراطی به رهبری و ادعای پيروی و برخورداری از حمايت ايشان٫در صورت انجام هرگونه اقدام خودسرانه و قهرآميز و بروز مشکل و بحران احتمالی٫عواقب اين خودسری متوجه منزلت٫جايگاه و اعتبار آن مقام خواهد بود.

۲- صريحا هشدار می دهيم که عدم پيشگيری از هرگونه خودسری و بحران آفرينی موجب نهادينه شدن اين رفتار غير دموکراتيک و فاشيستی در جامعه و ريشه گرفتن درخت بحران برای دولت عدالت محور و دولتهای بعدی خواهد بود.درختــی کـــــه ريشه هايش در اعماق اعتقادات مذهبی مردم نفوذ کرده و از احساسات پاک آنان به شکل نامشروعی تغذيه خواهدکرد.نتيجه اين بحران آفرينی ها بی شک بخطر افتادن کيان نظام و يکپارچگی کشور خواهد بود.

۳- انتظار می رود در شرايط کنونی که وفاق و همبستگی عمومی در برابر تهديدات خارجی نياز مهم کشور است همه گروهها و احزاب و جريانهای سياسی معتقد به مبانی اصيل انقلاب و قانون اساسی٫ضمن موضع گيری سريع و صريح در برابر حرکات افراط گرايانه٫در عين حفظ آرامش و خويشتن داری و پرهيز از هرگونه افراط گری و حرکات شتابزده٫از ايجاد بهانه برای سودجويان و مغرضانی که به نام اسلام٫انقلاب و خون پاک شهدا٫و با ادعای پيروی محض از مقام ولايت٫در صدد تخريب فضای نوپای دموکراسی و مردمسالاری ناب دينی(که به تاييد رهبری از دستاوردهای بزرگ دولت اصلاحات بود) هستند ٫جلوگيری کنند.از مقامات امنيتی و قضايــی نيز موکدا انتظار می رود با هرگونه تحرکات خودسرانه و سازماندهی شده گروهها و افراد فرصت طلب که از برخی مراکز شناخته شده خط می گيرند٫شديدا برخورد نمايند.

و ما يذکرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوی و اهل المغفره

/ 0 نظر / 8 بازدید